O projekte Roddom

Základné parametre projektu:

 1. Cieľová skupina
 2. Rozsah
 3. Forma
 4. Obsah

Cieľová skupina - ľudia žijúci v rodinných domoch

Rozsah - 500 000 domácností (RD) na celom území Slovenska

Pre stanovenie optimálneho počtu rodinných domov zaradených do distribúcie a ich lokalizácie v rámci územia Slovenska sa použila lokálne aplikovaná metodika certainly yes – certainly no s extrapoláciou hraničných hodnôt. Zjednodušený popis: Základnou zvolenou jednotkou je obec (mesto).

Kritériá pre zaradenie do výberu celej jednotky boli:

Výsledkom tohto výberu je dolná hranica optimálne počtu -cca 445 000 RD (všetky väčšie mestá a prímestké obce, podstatná časť obcí západného Slovenska a spádových oblastí krajských miest, časť obcí v rozvojových lokalitách ostatného územia SK.

Kritériá pre vylúčenie z výberu:

Na základe týchto kritérií bolo vylúčených cca 425 000 RD (väčšina obcí pod 200 domov, obce v okrajových oblastiach východného, severného a južného Slovenska a časti stredného Slovenska. Po odčítaní od celkového počtu RD na Slovensku – cca 990 000 – je horná hranica optimálneho počtu cca 565 000

Počet RD v v zostávajúcich (priemerných) lokalitách ( niektoré malé mestá a pomerne veľa stredne veľkých obcí v rôznych regiónoch Slovenska ) je teda cca 125 000

Stanovenie konečného počtu:

skupina určite áno (435 000 ) s penetráciou 0,95:
cca 413 000 RD
skupina priemerne (130 000 ) s penetráciou 0,69:
cca 89 000 RD
Spolu:
cca 500 000 RD

Pozn: Ako východzie dátové zdroje boli použité údaje zo štatistického úradu SR, Slovenskej pošty a špecializovaných distrib. spoločností.

Výber podľa stanovených kritérií bol urobený v spolupráci s vyššie uvedenými subjektmi, s použitím našich interných dát a tiež zo 14 obchodnými partnermi prevažne z oblasti výroby a predaja stavebných materiálov, predaja áut a náhradných dielov s pôsobením vo všetkých regiónoch Slovenska.

Forma - print - plnofarebný časopis

Prečo tlačové médium?

Plná farebnosť + lesklý natieraný 58g LWC papier je nutný štandard pre vizuálnu akceptovateľnosť
v tejto cieľovej skupine.

Časopisová forma s určitosťou výrazne zvyšuje dôveryhodnosť, prehľadnosť a dobu možného
používania média v domácnostiach

Obsah - vybrané témy - v každom vydaní iné

Celé vydanie obsahovo zamerané na zvolenú tému (témy) vytvára synergický efekt s veľmi silným informačným a obchodným potenciálom. Dáva reálny predpoklad na výrazné ovplyvnenie nákupného správania (investičného rozhodnutia) koncového prijímateľa média.

Len 2 vydania za rok na danú tému umožňujú vybrať distribučný termín optimálny z pohľadu obchodného vrcholu sezóny a zároveň kumulovať marketingové prostriedky do údernej formy

Záver

 1. Tento projekt je prednostne určený celoslovensky (nadregionálne) pôsobiacim firmám z oblasti výroby a predaja produktov a služieb s vyššou hodnotou a kvalitatívnymi parametrami.

  Priestor na prezentáciu bude poskytnutý zavedeným značkám, produktom a firmám rovnako ako novým a menej známym. Veľkosť, všeobecná známosť alebo aktuálne postavenie na trhu nie rozhodujúce.

  Projekt RODDOM vytvára prvú rovnocennú (lepšiu) alternatívu voči interným médiám veľkých obchodných reťazcov z rôznych segmentov majúcim dominantné postavenie v ovplyvňovaní nákupného správania veľkej časti tejto cieľovej skupiny práve pomocou printového média. Chceme v spolupráci s vami tento stav zmeniť.

 2. Toto médium v žiadnom prípade nechceme profilovať ako lifestylové, vysokoodborné či zábavné. Jeho jednoznačným poslaním je:

  Zvýšenie a zefektívnenie predaja produktov a služieb zadávateľov (okamžité aj dlhodobé) a posilňovanie ich trhových pozícií.

  Na strane cieľovej skupiny zase zabezpečovať prísun užitočných informácií, hodnotných produktov a zaujímavých obchodných ponúk pokrývajúcich široké spektrum potrieb a možností ľudí žijúcich v rodinných domoch.

 3. Zo svojej pozície vydavateľa sa mienime aktívne podieľať na obsahovej skladbe jednotlivých tematických vydaní tak, aby informačná hodnota pre cieľový skupinu na jednej strane a ekonomický prínos na strane zadávateľov bol čo najvyšší.